GLA 프로젝트     로또 요리사     생성 예측 보기     국가별 결과     * 스포츠 픽    
  
[ 07월 01일 시범오픈 ]
  # 로또 요리사 ? #

  # 로또 요리 하기

  # 압축 필터 효율 보기

  * 생성 예측 보기
  * 국가별 로또 결과
 
   [ 전세계 로또 사이트 ]
  * Lottery Extreme
  * Lottolyzer
  * Magayo.com
  * 글로벌 구매사이트
  * 글로벌 로또분석#1

    * 로또를 주말이 아닌 매일 결과 확인 !!
    * GLA 는 고객/마케팅이 없는 프로젝트 !!
    * 국가별 평균 1 등 : 7 ~ 15 억원
    * 국가별 평균 2 등 : 1,200만원~1,500만원
    * 국가별 평균 3 등 : 100 만원 ~ 150 만원
    * 국가별 평균 4 등 : 3 만 ~ 5 만원
    * 국가별 평균 5 등 : 5 천원 내외
    * 현재 2 등 예측 시스템은 개발 중
    ## 현재 개발 중이서 결과가 변동 있음 ( 예제 )
    * GLA 목표는 월 3 ~ 5 회 1 등 입니다
   
당첨일자 국가 베팅금액 1등 2등 3등 4등 5등
   06-24 (목) 홍콩  106,000 0 0 0 0 1
 
   06-24 (목) 일본  146,000 0 0 0 0 0
 
   06-23 (수) 오스트리아  121,000 0 0 0 0 1
 
   06-23 (수) 프랑스  106,000 0 0 0 0 1
 
   06-23 (수) 뉴질랜드  97,000 0 0 0 0 0
 
   06-23 (수) 스위스  155,000 0 0 1 5 10
 
   06-23 (수) 독일  145,000 0 0 0 1 6
 
   06-23 (수) 스웨덴  65,000 0 0 1 5 10
 
   06-23 (수) 벨기에  103,000 0 0 0 0 1
 
   06-23 (수) 아일랜드  146,000 0 0 0 0 0
 
   06-23 (수) 호주  146,000 0 0 1 5 10
 
   06-20 (일) 헝가리  146,000 0 0 0 1 6
 
   06-19 (토) 스페인  68,000 0 0 0 1 6
 
   06-19 (토) 홍콩  99,000 0 0 0 1 6
 
   06-19 (토) 뉴질랜드  58,000 0 0 0 0 1
 
   06-19 (토) 스위스  99,000 0 0 0 0 0
 
   06-19 (토) 벨기에  67,000 0 0 0 1 6
 
   06-19 (토) 아일랜드  93,000 0 0 0 1 6
 
   06-19 (토) 캐나다  86,000 0 0 0 0 1
 
   06-19 (토) 대한민국  121,000 0 0 0 0 1
 
   06-17 (목) 홍콩  72,000 0 0 0 0 1
 
   06-17 (목) 일본  141,000 0 0 1 5 10
 
   06-16 (수) 뉴질랜드  93,000 0 0 0 1 6
 
   06-16 (수) 호주  99,000 0 0 0 0 0
 
   06-16 (수) 아일랜드  141,000 0 0 0 1 6
 
   06-16 (수) 캐나다  61,000 0 0 0 0 1
 
   06-16 (수) 스위스  93,000 0 0 0 0 1
 
   06-16 (수) 독일  38,000 0 0 0 0 0
 
   06-16 (수) 프랑스  67,000 0 0 0 0 1
 
   06-16 (수) 오스트리아  82,000 0 0 0 0 1
 
   06-16 (수) 벨기에  46,000 0 0 0 0 1
 
   06-16 (수) 스웨덴  46,000 1 0 3 7 21
 
   06-15 (화) 홍콩  99,000 0 0 0 1 6
 
   06-14 (월) 일본  93,000 0 0 0 0 0
 
   06-14 (월) 호주  69,000 0 0 0 0 1
 
   06-13 (일) 오스트리아  38,000 0 0 0 0 1
 
   06-13 (일) 헝가리  93,000 0 0 0 0 1
 
   06-12 (토) 캐나다  141,000 0 0 0 0 1
 
   06-12 (토) 스위스  74,000 0 0 0 1 6
 
   06-12 (토) 스페인  67,000 0 0 1 5 10
 
   06-12 (토) 대한민국  93,000 0 0 0 1 6
 
   06-12 (토) 벨기에  55,000 0 0 0 0 0
 
   06-12 (토) 프랑스  79,380 0 0 0 1 6
 
   06-12 (토) 독일  82,000 0 0 0 0 0
 
   06-12 (토) 아일랜드  62,000 0 0 0 0 1
 
   06-12 (토) 뉴질랜드  52,000 0 0 0 0 1
 
   06-11 (금) 홍콩  66,000 0 0 0 1 6
 
   06-10 (목) 일본  162,000 0 0 0 1 3
 
   06-09 (수) 프랑스  162,000 0 0 0 0 1
 
   06-09 (수) 뉴질랜드  162,000 0 0 0 0 0
 
   06-09 (수) 스위스  162,000 1 0 2 5 7
 
   06-09 (수) 독일  162,000 0 0 0 1 3
 
   06-09 (수) 스웨덴  71,000 0 0 1 5 10
 
   06-09 (수) 오스트리아  162,000 0 0 0 0 1
 
   06-09 (수) 호주  162,000 0 0 1 3 5
 
   06-08 (화) 대만  134,400 0 0 0 0 0
 
   06-08 (화) 홍콩  153,600 1 0 2 4 7
 
   06-07 (월) 싱가폴  153,600 0 0 0 0 0
 
   06-07 (월) 프랑스  162,000 0 0 0 0 1
 
   06-07 (월) 일본  75,600 1 0 3 7 12
 
   06-07 (월) 호주  129,600 0 0 0 0 1
 
   06-06 (일) 헝가리  162,000 0 0 0 1 3
 
   06-06 (일) 오스트리아  162,000 0 0 0 0 0
 
   06-05 (토) 스페인  60,480 0 0 0 0 1
 
   06-05 (토) 대한민국  162,000 0 0 1 2 4
 
   06-05 (토) 뉴질랜드  115,200 0 0 0 0 0
 
   06-05 (토) 스위스  162,000 0 0 0 0 1
 
   06-05 (토) 독일  162,000 0 0 0 0 1
 
   06-05 (토) 프랑스  96,000 0 0 0 0 0
 
   06-05 (토) 벨기에  153,600 0 0 0 0 1
 
   06-05 (토) 아일랜드  162,000 0 0 0 0 0
 
   06-05 (토) 캐나다  162,000 1 0 3 7 12
 
   06-04 (금) 홍콩  162,000 0 0 1 3 5
 
   06-03 (목) 일본  153,600 0 0 0 0 0
 
   06-02 (수) 뉴질랜드  153,600 0 0 0 0 0
 
   06-02 (수) 스위스  86,400 0 0 0 1 3
 
   06-02 (수) 독일  162,000 0 0 0 0 1
 
   06-02 (수) 스웨덴  162,000 0 0 0 0 0
 
   06-02 (수) 벨기에  162,000 0 0 1 3 5
 
   06-02 (수) 아일랜드  153,600 0 0 0 0 0
 
   06-02 (수) 캐나다  172,800 0 0 0 0 1
 
   06-02 (수) 오스트리아  153,600 0 0 0 0 1
 
   06-02 (수) 호주  153,600 0 0 0 0 1
 
   06-02 (수) 프랑스  162,000 0 0 0 0 0
 
   06-01 (화) 홍콩  201,600 0 0 0 0 0
 
   05-31 (월) 일본  72,000 0 0 1 3 5
 
   05-31 (월) 호주  67,200 0 0 0 0 0
 
   05-30 (일) 오스트리아  96,000 0 0 0 0 1
 
   05-30 (일) 헝가리  115,200 0 0 0 1 3
 
   05-29 (토) 대한민국  153,600 0 0 0 1 3
 
   05-29 (토) 프랑스  96,000 0 0 0 0 0
 
   05-29 (토) 아일랜드  153,600 0 0 0 0 0
 
   05-29 (토) 벨기에  96,000 0 0 0 0 0
 
   05-29 (토) 스페인  67,200 0 0 0 0 0
 
   05-29 (토) 캐나다  153,600 0 0 0 0 0
 
   05-29 (토) 뉴질랜드  96,000 0 0 0 0 1
 
   05-29 (토) 독일  96,000 0 0 0 0 1
 
   05-29 (토) 스위스  96,000 0 0 1 2 5
 
   05-28 (금) 홍콩  96,000 0 0 0 0 0
 
   05-28 (금) 베트남  96,000 0 0 1 3 5
 
   05-27 (목) 일본  50,400 0 0 0 2 4
 
   05-27 (목) 스페인  96,000 0 0 0 1 3
 
   05-26 (수) 독일  76,800 0 0 0 0 0
 
   05-26 (수) 아일랜드  84,000 0 0 0 2 4
 
   05-26 (수) 캐나다  67,200 0 0 0 1 3
 
   05-26 (수) 호주  96,000 0 0 0 0 1
 
   05-26 (수) 뉴질랜드  67,200 0 0 0 1 3
 
   05-26 (수) 스웨덴  96,000 0 0 0 0 1
 
   05-26 (수) 벨기에  67,200 0 0 0 0 0
 
   05-26 (수) 프랑스  96,000 0 0 0 1 3
 
   05-26 (수) 스위스  19,200 0 0 0 0 0
 
베팅 총액 12,293,660 6,035,770,000 49,097%
당첨일자 국가 베팅금액 1등 2등 3등 4등 5등


    * GLA 목표는 월 3 ~ 5 회 1 등 입니다
    * GLA 는 고객/마케팅이 없는 프로젝트 !!
    * 3 등은 5 개를 맞추어야 합니다
    * 2 등은 5 개 + 보너스 적중 입니다.
    * 즉 3 등도 난이도가 높습니다.
    * 3 등에서 한 개 추가 하면 1등 입니다.
   
    * 국가별 평균 1 등 : 7 ~ 15 억원
    * 국가별 평균 2 등 : 1,200만원~1,500만원
    * 국가별 평균 3 등 : 100 만원 ~ 150 만원
    * 국가별 평균 4 등 : 3 만 ~ 5 만원
    * 국가별 평균 5 등 : 5 천원 내외
    * 현재 2 등 예측 시스템은 개발 중
    ## 현재 개발 중이서 결과가 변동 있음 ( 예제 )
    * 현재 GLA 프로젝트는 시험 가동 중입니다. 정식 서비스는 07월 01일 부터