GLA 프로젝트    글로벌로또결과    예측보기   
                  로또 요리사    해외구매사이트    #스포츠 예측   
 


   
    * 저의 300 % 잘못으로 DB 해킹 당함 !
    * 해커 분이 1 등 결과를 올리신 것 입니다...
    * 최대한 빠른 시일내에 완벽한 결과로...
   
   
    * 현재 2 등 예측 시스템은 개발 중
    ## 현재 개발 중이서 결과가 변동 있음 ( 예제 )
    * GLA 목표는 월 3 ~ 5 회 1 등 입니다
   
당첨일자 국가 베팅금액 1등 2등 3등 4등 5등
   11-29 (월) 싱가폴  85,800 0 0 0 0 3
   11-28 (일) 체코  80,600 0 0 0 0 0
   11-28 (일) 베트남  88,400 0 0 0 0 9
   11-28 (일) 크로아티아  84,500 0 0 0 0 0
   11-28 (일) 러시아  87,100 0 0 0 0 4
   11-28 (일) 오스트리아  85,800 0 0 0 0 0
   11-28 (일) 루마니아  88,400 0 0 0 0 0
   11-27 (토) 프랑스  53,300 0 0 0 0 2
   11-27 (토) 아일랜드  76,700 0 0 0 0 0
   11-27 (토) 러시아  79,300 0 0 0 0 0
   11-27 (토) 스위스  79,300 0 0 0 0 3
   11-27 (토) 홍콩  85,800 0 0 0 0 0
   11-27 (토) 대한민국  78,000 0 0 0 0 6
   11-27 (토) 포르투갈  75,400 0 0 0 0 0
   11-27 (토) 뉴질랜드  84,500 0 0 0 0 0
   11-27 (토) 캐나다  66,300 0 0 0 0 0
   11-27 (토) 벨기에  88,400 0 0 0 0 0
   11-27 (토) 독일  79,300 0 0 0 0 0
   11-27 (토) 스페인  45,500 0 0 0 0 0
   11-26 (금) 체코  85,800 0 0 0 0 0
   11-26 (금) 대만  88,400 0 0 0 0 0
   11-26 (금) 베트남  81,900 0 0 0 0 7
   11-26 (금) 러시아  59,800 0 0 0 0 0
   11-25 (목) 스페인  62,400 0 0 0 0 0
   11-25 (목) 홍콩  78,000 0 0 0 0 0
   11-25 (목) 일본  84,500 0 0 0 2 10
   11-25 (목) 싱가폴  85,800 0 0 0 0 0
   11-25 (목) 크로아티아  85,800 0 0 0 0 0
   11-25 (목) 러시아  84,500 0 0 0 0 0
   11-25 (목) 루마니아  85,800 0 0 0 0 9
   11-24 (수) 포르투갈  79,300 0 0 0 0 0
   11-24 (수) 오스트리아  84,500 0 0 0 1 11
   11-24 (수) 프랑스  58,500 0 0 0 0 0
   11-24 (수) 아일랜드  84,500 0 0 0 0 2
   11-24 (수) 스웨덴  83,200 0 0 0 0 3
   11-24 (수) 캐나다  87,100 0 0 0 0 0
   11-24 (수) 체코  102,700 0 0 0 0 4
   11-24 (수) 호주  83,200 0 0 0 0 2
   11-24 (수) 뉴질랜드  57,200 0 0 0 0 0
   11-24 (수) 베트남  88,400 0 0 0 0 2
   11-24 (수) 벨기에  85,800 0 0 0 0 0
   11-24 (수) 독일  76,700 0 0 0 0 1
   11-24 (수) 러시아  88,400 0 0 0 0 0
   11-24 (수) 스위스  85,800 0 0 0 0 3
   11-23 (화) 홍콩  83,200 0 0 0 0 3
   11-23 (화) 대만  91,000 0 0 0 0 2
   11-23 (화) 러시아  83,200 0 0 0 0 0
   11-22 (월) 프랑스  67,600 0 0 0 0 0
   11-22 (월) 러시아  57,200 0 0 0 0 0
   11-22 (월) 호주  75,400 0 0 0 0 1
   11-22 (월) 일본  80,600 0 0 0 0 0
   11-22 (월) 싱가폴  83,200 0 0 0 2 11
   11-21 (일) 베트남  81,900 0 0 0 0 4
   11-21 (일) 체코  78,000 0 0 0 3 11
   11-21 (일) 러시아  71,500 0 0 0 0 3
   11-21 (일) 크로아티아  80,600 0 0 0 0 0
   11-21 (일) 오스트리아  85,800 0 0 0 0 0
   11-21 (일) 루마니아  87,100 0 0 0 0 3
   11-13 (토) 스페인  93,000 1 0 5 11 21
   11-08 (월) 일본  70,200 0 0 0 0 0
   11-08 (월) 싱가폴  79,300 0 0 0 0 5
   11-07 (일) 베트남  49,000 1 0 5 11 21
베팅 총액 4,918,200 2,014,212,000 40,954%
당첨일자 국가 베팅금액 1등 2등 3등 4등 5등


    * GLA 목표는 월 3 ~ 5 회 1 등 입니다
    * GLA 는 고객/마케팅이 없는 프로젝트 !!
   
    * 3 등은 5 개를 맞추어야 합니다
    * 2 등은 5 개 + 보너스 적중 입니다.
    * 즉 3 등도 난이도가 높습니다.
    * 3 등에서 한 개 추가 하면 1등 입니다.
   
    *국가별 평균 1 등 : 7 ~ 15 억원
    *국가별 평균 2 등 : 1,200만원~1,500만원
    *국가별 평균 3 등 : 100만원 ~ 150만원
    *국가별 평균 4 등 : 3 만 ~ 5 만원
    *국가별 평균 5 등 : 5 천원 내외
   
    * 현재 2 등 예측 시스템은 개발 중
    ## 현재 개발 중이서 결과 변동 있음 (예제)
    * 현재 GLA 프로젝트는 시험 가동 중입니다. 정식 서비스는 07월 01일 부터